در اولین جلسه هیأت مدیرة جدید انجمن صنعت تأسیسات سمتهای اعضای هیأت مدیره به این شرح تعیین شد :

 

آقای قربانعلی میرزازاده رئیس هیأت مدیره

آقای نادر شکیب نایب رئیس هیأت مدیره

آقای محمدعلی جوادی خزانهدار

آقای سیدمجتبی طباطبایی نیز کماکان سمت دبیر انجمن را برعهده خواهد داشت.