شرکت تهویه آذرنسیم تولیدکننده سیستم های تهویه مطبوع (عضو انجمن صنعت تأسیسات) دو سمینار در زمینة اتاقهای تمیز در استان مرکزی (چهارشنبه 96/10/20)  و استان اصفهان (چهارشنبه 96/10/27) برگزار خواهد کرد.این دو سمینار ادامه سلسله سمینارهایی با همین مضمون که توسط شرکت تهویه آذرنسیم در سالهای گذشته در نقاط مختلف کشور برگزار شده است.

 

photo 961002
 
photo 961002