انجمن صنعت تأسیسات اولین انجمنی بود که چند سال پیش طی نامه ای به ریاست محترم جمهور به قرارداد تجارت ترجیحی غیرعادلانه با ترکیه اعتراض کرده و در مورد تأثیرات ویرانگر آن بر صنایع کشور هشدار داد. اکنون با بروز تبعات منفی این قراداد، مسئولین نیز به آن واکنش نشان می دهند :

 

AbrarEghtesad2 970204