شرکت لیروک به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت عبارتند از:

1- اتاق تمیز

2- هواساز (هوا رسان)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.lirokco.com مراجعه نمایید.