شرکت وستا دژ آسیا به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت ساخت و تأمین انواع ساپورت های لوله های فلزی و غیرفلزی می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.VestaDezh.com مراجعه نمایید.