229


عناوین فارسی:

  

ماهنامه صنعت تأسيسات - شماره 229

• اخبار علمی و صنعتی
• در محضر استاد!
• نقاب زورو (پسران کتی الدر)
• سینما تأسیسات (ژاندارک)
• نسل آینده چیلرهای سانتریفوژ
• بازیابی آب تبخیری از برج خنک کن
• هواگیری در شبکه های بخار
• مراقب "مهام" ها باشیم!
• انفجار بویلر؛ علتها و راهها پیشگیری
• سوپرهیت و سابکول در سیکل تبرید
• انتخاب هواساز برای بیمارستانها
• کاربرد بخار کم فشار در صنایع
• مقاومت در برابر تغییر
• فهرست بهای خدمات تأسیساتی

• بازار تأسیسات