247


عناوین فارسی:

  

ماهنامه صنعت تأسيسات - شماره 247

• اخبار علمی و صنعتی
• در محضر استاد!
• کلمبو
• سینما تأسیسات (سانفرانسیسکو)
• دریچه
• بررسی اثر نشتی هوا در ساختمانها بر کیفیت هوای داخل
• نگهداری خانه
• اطلاعیة انجمن صنعت تأسیسات
• شاخصهای موثر در محاسبات راندمان بویلر
• چالشهای فنی تأسیساتی
• نشت هوا از کانال
• نقش عایقهای HVAC در بیمارستانها
• فهرست بهای خدمات تأسیساتی
• بازار تأسیسات