245


عناوین فارسی:

  

ماهنامه صنعت تأسيسات - شماره 245

• اخبار علمی و صنعتی
• در محضر استاد!
• نقاب زورو (شبیخون اولزانا)
• چالشهای فنی تأسیساتی
• سینما تأسیسات (نقشه فرار)
• مقابله با ویروسهای هوازی به روش ASHRAE
• نگهداری خانه
• اطلاعیة انجمن صنعت تأسیسات
• صرفه جویی سوخت در موتورخانه
• 101 خطای رایج در طراحی تأسیسات
• نرم افزار Pipe Designer
• هفت اصل مدیریت پروژه های فنی
• فهرست بهای خدمات تأسیساتی
• بازار تأسیسات