امور اجرائي انجمن به عهده هيأت مديره و دبير انجمن است كه از ميان نمايندگان گروه هاي تخصصي انتخاب مي شوند. دوره هاي فعاليت هيأت مديره سه ساله بوده و گروه فعلي در تیرماه 1396 انتخاب گرديده. اسامي اعضا هيأت مديره فعلي انجمن به ترتيب الفبائي به شرح زير مي باشد:

  • آقاي مهندس قربانعلی میرزازاده (رئيس هيأت مديره)

  • آقاي مهندس نادر شکیب (نایب رئیس هیأت مدیره)

  • آقاي مهندس محمدعلی جوادی (خزانه دار)

  • آقای مهندس پرویز رفیعی سامانی (عضو)

  • آقاي مهندس سام نوری (عضو)

  • آقاي مهندس سيدمجتبي طباطبائي (دبير کل)

  • آقای مهندس سیدمهدی میرکیایی تمیجانی (بازرس)