شرکت صنایع پاک فن بخار به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت دیگ بخار، دیگ آب گرم، مخازن تحت فشار، یونیت هیترمی باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.pakfan-boiler.com مراجعه نمایید.