از : AMANDA McKEW

ترجمه و  اقتباس  : مهندس سیدمجتبی طباطبایی

 

◙ بازرسی های الکتریکی
● کلیۀ اتصالات اکتریکی طبق دستورالعمل مربوطه به طور کامل انجام گرفته اند؛
● سایز سیمهــا و استارتر طبق قرارداد است؛
● پایانه هــا و پانل مدار الکتریکی نشانه گذاری شده اند؛
● ولتاژ و آمپراژ موتــور (برای هر فاز) مستند است؛


■ تأسیسات الکتریکی
● راههــای دستــرسی جهت نگهداری تأسیسات الکتریکی بررسی شده اند؛
● برچسب گذاری یا نشانه گذاری دائمی (یا بارکُد) صورت گرفته است؛
●  لوله کشی / لوله کشی مدار تبرید کامل است؛
●  لرزه گیری یا حفاظت در برابر ارتعاش به طور کامل صورت گرفته است؛
● کاتالوگ یــا دستورالعمل کارخانه در مورد راه اندازی به این چک لیست ضمیمه است؛


■ توزیع (به و از دستگاه)
● عایقکاری کامل است؛
● شیرها نشانه گذاری شده و گیجها نصب گردیده اند؛
● کنترلهای فشار بازبینی شده اند؛
● کنترلهای گاز داغ (مبرّد) بازبینی شده اند؛
● فشار در سیستم لوله کشی طبق اسناد قرارداد تست شده است؛
● گــزارش آزمون و متعدل سازی سیستم بــه این چک لیست ضمیمه است؛
● نشانــه گــذاری قسمتهـــای مختلف طبق اسنـاد قرارداد صورت گرفته است؛کنترلهای اتماتیک
● کنترلهــای دمـــا کاملند؛
● نقاط کنترل مورد تأیید هستند؛
● اتصالات سیستم الکتریکی کاملند؛بازبینی طرح
● سیستم از نظر ضرورت کنترل دمــای پایین محیط بررسی شده است؛
● وجود راههای ایمن دسترسی به دستگاه مورد تأیید است؛
● وجود فضای باز جهت حرکت هوای کافی طبق توصیۀ کارخانه مورد تأیید است؛
● لولــه کشی مبرّد و تجهیزات مربوطه مطابق توصیۀ کارخانه صورت گرفته است؛
● سطح صدای تولیدی آزاردهنده نیست؛
● ظرفیت سرمــایی در فضاهای مختلف با تقسیم مساحت کف پر تناژ سرمایی بررسی شده است؛
● برنامۀ کار دستگاه و معیارهای طراحی به این چک لیست ضمیمه شده اند؛
● توالی کار سیستم و نمودار جریان (فلودیاگرام) بــه این چک لیست ضمیمه شده است؛
● نقشۀ جزئیات به این چک لیست ضمیمه شده است.