به منظور ایجاد امنیت حرفه ای و تقویت رشته های همبستگی و تفاهم میان اعضاء و از آنجا که انجمن با برخورداری از بهترین کارشناسان رشته های گوناگون صنعت تأسیسات موجه ترین مرجع رسیدگی به موارد اختلاف میان اعضاء می باشد و این آیین نامه انضباطی در تاریخ 17 / 8/ 72 به تصویب هیأت مدیرۀ انجمن رسیده است:

1-به استناد مادة 31 اساسنامه انجمن چنانچه هریک از اعضای انجمن به نحوی از انحاء خلاف مفاد و اهداف این اساسنامه اقدام نموده و با سوء نظر به اقدامی دست بزند که مألاً به تضعیف انجمن منجر گردد، هیأت مدیره انجمن پس از احراز این  امر عضو خطاکار را بلافاصله از انجمن اخراج می نماید.

2 - به استناد مادة 21 اساسنامه انجمن چنانچه هر یک از شرکتهای عضو یا غیرعضو با برخورد ناصحیح و خلاف قانون با مصرف کنندگان، طرح ادعاهای خلاف واقع، شایعه و دروغ پراکنی و مبادرت به تخریب بازار هر یک از اعضای انجمن به هر طریق، ارائه تولیدات نامرغوب به بازار و یا هر عمل دیگری موجبات تخدیش حیثیت فنی اعضای انجمن صنعت تأسیسات را فراهم نماید، هیأت مدیره پس از احراز صحت موضوع رأساً با استفاده از کلیه ابزار قانونی با شرکت خاطی برخورده نموده و عضویت آن را در انجمن برای مدتی معین یا برای همیشه لغو می کند و گزارش امر نیز به استحضار اعضاء خواهد رسید.
3- به استناد مادة 32 اساسنامه انجمن، چنانچه در زمینه ساخت لوازم و تجهیزات تأسیساتی اعم از معایب کیفی، قراردادها و معاملات، مشابه سازی و کپیب رداری و غیره از جانب هر مقام یا شخص حقیقی و حقوقی، حکمیت به هیأت مدیره انجمن واگذار شود، این هیأت به نحو مقتضی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام رأی خواهد نمود. اعضای انجمن میب اید داوری هیأت مدیره و رأی صادره را محترم شمارند.
4 - در صورت شکایت یکی از اعضاء مبنی بر ساخت محصول تولیدی آن شرکت با مشخصاتی مشابه توسط هر کارخانه دیگری اعم از عضو یا غیر عضو، انجمن مورد را به عنوان موضوعی مربوط به منافع کل اعضاء تلقی نموده و رأساً و با استفاده از کلیه ابزار قانونی در این خصوص وارد عمل خواهد شد.